A. Prevádzkovateľ a kontaktné údaje prevádzkovateľa

STAVMAXBB s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 13, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 45 418 641, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 17878/S, adresa na účely doručovania elektronickej pošty (e-mail) info@stavmaxbb.sk, telefónne číslo + 421 915 829 626.

B. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Zodpovedná osoba nebola určená.

C. Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb sú prevádzkovateľom spracúvané za účelom výkonu jeho podnikateľskej činnosti a poskytovania služieb klientom prevádzkovateľa.

D. Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6. ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej aj len ako „Nariadenie“) – plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba; a článok 6. ods. 1 písm. c) Nariadenia – splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

E. Kategórie príjemcov osobných údajov

Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb predovšetkým svojim zamestnancom; osobám, ktoré prevádzkovateľ poveril vykonaním jednotlivých úkonov v rámci poskytovania služieb; advokátom poskytujúcim prevádzkovateľovi právne služby; osobám poskytujúcim prevádzkovateľovi účtovné služby a služby odborných poradcov; poskytovateľom informačných technológií a softvérového vybavenia; poskytovateľom služieb zálohovania a uchovávania dát prevádzkovateľa a poskytovateľom bezpečnostných služieb.

F. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy po dobu jej platnosti a účinnosti. Po ukončení platnosti zmluvy prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v prípade, ak je to nevyhnutné na uplatnenie nárokov klienta z vád prevádzkovateľom poskytnutých služieb a tovarov alebo ak prevádzkovateľovi takáto povinnosť vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, ak nebude osobitným všeobecne záväzným predpisom alebo dohodou zmluvných strán určené inak, základná lehota uchovávania osobných údajov prevádzkovateľom nepresiahne obdobie desiatich rokov.

G. Práva dotknutej osoby

Dotknutej osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú; právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú; právo na ochranu osobných údajov; právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú; právo na prenos údajov; a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

H. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je potrebná/nevyhnutná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba je na účely uzavretia zmluvy povinná poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje. Prípadné neposkytnutie osobných údajov znemožňuje uzavretie zmluvy (vznik zmluvného vzťahu), ako aj plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa.

I. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Prevádzkovateľ nevykonáva a ani nezamýšľa vykonávať prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

J. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovanie

Prevádzkovateľ nevykonáva individuálne rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.